Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Pieter Coppelmans ‘ eigenaar Cubycard ‘ h.o.d.n. Cubycard (hierna: Cubycard) is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 74895141 en is gevestigd aan Arke Noëstraat 7 (5041LK) te Tilburg

 

Download Algemene voorwaarden

Terms and conditions

Pieter Coppelmans ‘eigenaar Cubycard’ h.o.d.n. Cubycard (hierna: Cubycard) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74895141 en is gevestigd aan Arke Noëstraat 7 (5041LK) te Tilburg.

 

Download Terms and conditions

Pieter Coppelmans ‘eigenaar Cubycard’ h.o.d.n. Cubycard (hierna: Cubycard) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74895141 en is gevestigd aan Arke Noëstraat 7 (5041LK) te Tilburg.

Artikel 1 - Begrippen
 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Klant tot het leveren van Producten door Cubycard waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.

 3. Abonnement: het (maandelijkse) Abonnement waarmee Klant onbeperkt gebruik kan maken van de Applicatie.

 4. Applicatie: de door Cubycard ontwikkelde Applicatie waarmee Klant connecties kan maken met een gepersonaliseerde digitaal vistekaartje.

 5. Diensten: de Diensten die Cubycard aanbiedt zijn het ter beschikking stellen van de Applicatie. Niet alle versies van de Applicatie die door Cubycard worden aangeboden roept een Overeenkomst in het leven tussen Cubycard enerzijds en Klant anderzijds.

 6. Cubycard: de rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Producten en Diensten levert aan de Klant.

 7. Kaart: de door Cubycard aan Klant ter beschikking te stellen of gestelde Kaart (Cubycard). Deze Kaart kan door Cubycard aan Klant ter beschikking worden gesteld in een standaard-vorm of in de vorm van een custom Kaart, waarbij ofwel Klant het design aan Cubycard ter beschikking stelt welke dient te worden gedrukt op de Kaart ofwel Klant een opdracht geeft aan Cubycard om een design te ontwerpen welke later zal worden afgedrukt op de Kaart.

 8. Klant: de natuurlijke- en/of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Cubycard heeft aangesteld, projecten aan Cubycard heeft verleend voor specifieke Diensten die door Cubycard worden uitgevoerd, of waaraan Cubycard een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.

 9. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Klant en Cubycard, alsmede voorstellen van Cubycard voor Diensten die door Cubycard aan Klant worden verstrekt en die door Klant worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Cubycard waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

 10. Producten: de door Cubycard ter beschikking te stellen of gestelde Kaart (Cubycard) ten behoeve van de uitvoering van de Cubycard Applicatie. Cubycard levert aan Klant een kaart inhoudende een chip. Dergelijke Kaarten kunen worden gekoppeld aan digitale profielen. De chip kan worden gescand door een mobiele telefoon/smartphone, waardoor profielen gedeeld kunnen worden met anderen die deze Applicatie op de mobiele telefoon/smartphone hebben geïnstalleerd.

 11. SaaS-dienst: het op afstand beschikbaar stellen en houden van de Applicatie, waarbij aan Klant een fysieke drager met de betreffende Applicatie wordt verstrekt.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Cubycard, elke Overeenkomst tussen Cubycard en een Klant en op elk Product en/of Dienst dat door Cubycard wordt aangeboden.
 • Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Klant de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Cubycard aan Klant aangeven op welke wijze Klant de algemene voorwaarden kan inzien.
 • Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Cubycard is overeengekomen.
 • Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten van Klant.
 • Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 • Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 • De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 • Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 • In het geval Cubycard niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.
Artikel 3 - Het Aanbod
 • Alle door Cubycard gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
 • Cubycard is slechts aan een Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Klant schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Cubycard het recht een Overeenkomst met een potentiële Klant om een voor Cubycard gegronde reden te weigeren.
 • Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product en/of Dienst met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Klant in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Cubycard niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand).
 • Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 • (Op)levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van Cubycard zijn indicatief en geven de Klant bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht Cubycard niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.
Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst
 • Het gebruik van de Applicatie is in beginsel vrijblijvend en roept geen betalingsverplichting in het leven en door installatie en/of gebruik van de Applicatie komt er geen Overeenkomst tot stand tussen Cubycard enerzijds en de andere partij. Indien gebruik wordt gemaakt van een specifieke versie (bijvoorbeeld: "premium versie") van de Applicatie en/of Klant een door Cubycard aangeboden Abonnement afsluit, dan komt er een Overeenkomst tot stand tussen Cubycard en Klant en worden tevens dientengevolge mogelijke betalingsverplichtingen in het leven geroepen.
 • De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant een Aanbod c.q. Overeenkomst van Cubycard heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Cubycard te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
 • Een Aanbod kan door Cubycard gedaan worden via de Applicatie, website, per e-mail of telefonisch.
 • Indien Klant het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Cubycard, zal Cubycard de Overeenkomst met Klant schriftelijk, althans per e-mail al dan niet anderszins elektronisch bevestigen.
 • Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Cubycard daaraan niet gebonden.
 • Cubycard is niet gehouden aan een Aanbod indien Klant redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Klant geen rechten ontlenen.
 • Het herroepingsrecht van Klant is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.
Artikel 5 - Abonnement en duur van de Overeenkomst
 • De Overeenkomst ter zake het gebruik van de Diensten wordt aangegaan in de vorm van een Abonnement en/of na het in gebruik nemen van een specifieke versie van de Applicatie (bijvoorbeeld: "premium versie") door Klant, waarna Cubycard een eenmalige en/of periodieke betalingsverplichting zal opleggen aan Klant al dan niet in de vorm van een Abonnement. Dit laatstgenoemde (eenmalige en/of periodieke betalingsverplichting) zal gemakshalve voor nader begrip van dit artikel worden gelijkgesteld met een Abonnement.
 • Het Abonnement wordt na het verstrijken van de abonnementsperiode stilzwijgend verlengd, tenzij Klant de Overeenkomst tenminste 1 maand voor het verstrijken van de desbetreffende periode heeft beëindigd zonder restitutie van reeds betaalde gelden.
 • Het Abonnement is na verlenging van de eerste abonnementsperiode maandelijks opzegbaar met inachtneming van één maand opzeggingstermijn.
 • Indien een Klant zijn/haar account en de daarbij behorende gegevens wil verwijderen, dan is de Klant gerechtigd om per e-mail (info@cubycard.com) contact op te nemen met Cubycard die het account en de daarbij behorende gegevens na het verzoek zal verwijderen.
 • De Klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat van zijn gebruikersnaam en wachtwoord wordt gemaakt. Cubycard raadt de Klant dan ook aan om een uniek wachtwoord te gebruiken en dit wachtwoord zorgvuldig geheim te houden.
 • Het account is persoonlijk en Klant is niet gerechtigd om anderen gebruik te laten maken van zijn account.
 • De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in het eigen account.
 • Zowel Klant als Cubycard kan het Abonnement ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Klant.
 • De ontbinding van het Abonnement laat de betalingsverplichtingen van Klant onverlet voor zover Cubycard ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of Diensten heeft geleverd. Klant dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 • Zowel Klant als Cubycard kan het Abonnement zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Cubycard nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
Artikel 6 - Uitvoering van de Overeenkomst
 • Cubycard zal zich inspannen om de overeengekomen Dienst voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Klant, doch staat niet in voor volledige beschikbaarheid van de Diensten. Cubycard is gerechtigd indien en voor zover er naar zijn oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de Diensten het gebruik van de Diensten op te schorten. Cubycard is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de Diensten te kunnen waarborgen.
 • De Overeenkomst op basis waarvan Cubycard de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Klant. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 • De door Klant verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Cubycard aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Cubycard heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 • Bij de uitvoering van de Diensten is Cubycard niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Klant op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Cubycard, is Klant gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 • Cubycard is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 • De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Klant verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Cubycard aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Klant niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Cubycard of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Klant komen, sprake is van vertraging heeft Cubycard recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Klant.
Artikel 7 - Verplichtingen Klant
 • Klant is verplicht alle door Cubycard verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Cubycard niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Klant.
 • Cubycard is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Klant te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Cubycard verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Cubycard voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 • Cubycard kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Cubycard gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Klant. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Klant dit direct, dan wel uiterlijk 5 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Cubycard.
 • Klant is verplicht om alle technische beveiligingen en overige voorzieningen van de Applicatie van Cubycard te beschermen, en de op de Applicatie rustende intellectuele eigendomsrechten te respecteren.
 • Cubycard is niet verantwoordelijk voor (ver)storingen van de internet-, telecommunicatie-infrastructuur die buiten de invloedssfeer van Cubycard ligt en welke kunnen leiden tot onderbrekingen in de beschikbaarheid van de Applicatie. Klant staat zelf in voor adequate beveiliging van haar (draadloze) internetverbinding.
 • Klant draagt zorg voor geschikte apparatuur en/of een gebruiksomgeving.
 • Klant vrijwaart Cubycard vanaf het moment dat Klant zich eerst bedient van de Applicatie voor alle schade als gevolg van het gebruiken van de Applicatie.
 • Klant dient zich te onthouden van het toebrengen van enige schade of het verrichten van enige handelingen waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat aan andere gebruikers van de Applicatie of de servers (van Cubycard) schade wordt toegebracht.
 • Klant is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij de Applicatie gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens.
Artikel 8 - Levering Producten
 • Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Klant niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Cubycard of er door andere omstandigheden buiten de macht van Cubycard enige vertraging ontstaat, heeft Cubycard recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Klant dient Cubycard schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Klant heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
 • Indien de Klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Cubycard gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Klant.
 • Indien het Product wordt bezorgd door Cubycard of een externe vervoerder is Cubycard gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.
 • Indien Cubycard gegevens behoeft van Klant in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Klant alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Cubycard ter beschikking heeft gesteld.
 • Indien Cubycard een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.
 • Cubycard is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Cubycard is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 • Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Cubycard behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.
Artikel 9 - Ontwikkelen van Designs
 • Klant dient alle wensen en eisen voor het ontwikkelen van een design schriftelijk al dan niet elektronisch vast te leggen. Cubycard kan in overleg met Klant hiervan afwijken indien zij dat noodzakelijk en/of wenselijk acht om tot het gewenste resultaat te komen.
 • Het ontwikkelen van het design geschiedt, tenzij Partijen een andere werkwijze overeenkomen, conform de hiernavolgende werkwijze in 4 fases:
 • 1. Fase I: conceptontwikkeling. Partijen treden met elkaar in overleg om een vertaalslag te maken van de wensen van Klant tot een design. Hierbij is de informatie van Klant omtrent onder andere het aantal en de visuele kenmerken cruciaal. Cubycard stelt vervolgens een offerte op welke de Klant dient goed- of af te keuren volgens overeengekomen wijze.
 • 2. Fase II: visualisatie. Na goedkeuring van de offerte zal afhankelijk van het product of de producten een passend design gecreëerd worden die zal kunnen passen bij de huisstijl van de Klant of het begin zal zijn van de huisstijl van de Klant welke als basis fungeert voor verdere creatieve uitwerking. Cubycard zal een schetsen/voorbeeld opleveren. De schets zal uitgewerkt worden. Na een goedkeuring van een dergelijk design, alsmede de hiervoor opgestelde offerte kan dit design als product van Klant worden aangemerkt, welke als basis fungeert voor verdere creatieve uitwerking. Op het design kunnen kleurvarianten gekozen worden door Klant.
 • 3. Fase III: feedback. Een dergelijk product wordt vervolgens verder afgestemd naar aanwijzingen van Klant. Hierbij heeft Klant recht op zes (6) aanpassingen, conform bij het aangaan van de overeenkomst door Cubycard bepaald. Klant is verplicht het Design te beoordelen en/of zijn goedkeuring te geven binnen een maximale termijn van 7 dagen, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn is overeengekomen. Partijen kunnen overeen komen dat Klant na een eerste goedkeuring nog recht heeft op een aanvullend aantal aanpassingen. Indien meer aanpassingsronden nodig zijn, of ingrijpende wijzigingen, kan hiervoor een meerprijs gerekend worden.
 • 4. Fase IV: oplevering. Na de bedenktermijn zoals genoemd bij fase III, is het ontwikkelde design definitief mits hier geen aanpassingen/feedback is aangebracht. In het andere geval zal Cubycard nog een laatste aanpassingsronde uitvoeren en zal het ontwerp hierna definitief zijn. Conform offerte c.q. overeenkomst ontvangt Klant het design.
 • Klant verkrijgt enkel en alleen een volledige niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van het grafisch ontwerp. Alle eerdere ontwerpen en schetsen en andere voortbrengselen blijven eigendom van Cubycard en kunnen niet door Klant gebruikt worden, tenzij hierover nadere afspraken worden gemaakt.
 • Het is Klant verboden om in de ontwerpen van Cubycard wijzigingen te (laten) maken zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming
Artikel 10 - Drukwerk
 • Indien overeengekomen zal Cubycard drukwerk voor Klant verrichten. De omvang van de verplichting om de door Cubycard opgeleverde design te laten drukken strekt zich tot hetgeen expliciet door Partijen is overeengekomen. Hierbij komen partijen tevens de specificaties overeen met betrekking tot het drukwerk, waaronder in ieder geval wordt verstaan het aantal bedrukkingen, het formaat van de bedrukkingen en de kleur.
 • Cubycard zal een derde inschakelen om het drukwerk te verzorgen. Indien de overeenkomst ziet op drukwerk zijn de algemene voorwaarden van de ingeschakelde derde eveneens van toepassing.
 • Klant dient eerst akkoord te geven alvorens het opgeleverde design gedrukt wordt. Cubycard is nimmer aansprakelijk voor kennelijk tik-, zet- en drukfouten.
 • De kleuren van de designs zoals weergegeven worden in het voorbeeld waar Klant akkoord op dient te geven kunnen afwijken ten gevolge van verschillen in beeldschermtype, beeldscherminstellingen en beeldschermkwaliteit.
 • Klant dient nadat hij akkoord is gegaan met het gegeven voorbeeld het opgeleverde resultaat te accepteren.
Artikel 11 - (Op)Levering en installatie software
 • Cubycard zal, op in de Overeenkomst bepaalde wijze, de software afleveren dan wel online voor aflevering beschikbaar stellen aan Klant. Eventueel overeengekomen gebruikersdocumentatie wordt schriftelijk, dan wel digitaal aan Klant verstrekt.
 • Klant aanvaardt de software in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt ('as is'), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare gebreken.
 • Klant dient zich te registreren en zijn/haar account te activeren.
 • Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de software wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Klant niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door Cubycard of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Klant komen, heeft Cubycard recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen, noch kan Cubycard aansprakelijk gesteld worden voor het overschrijden van de overeengekomen termijn.
 • Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 4 komen voor rekening en risico van Klant en zullen door Cubycard bij Klant in rekening worden gebracht.
 • Indien Klant goedkeuring dient te geven, is Cubycard gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Klant zijn goedkeuring heeft gegeven.
 • Cubycard spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Klant gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan Cubycard.
 • Cubycard spant zich in om de Dienst zoveel mogelijk conform het Aanbod te leveren.
 • Cubycard heeft het recht om alle door hem ontworpen en/of ontwikkelde designs te signeren, dan wel haar naam te (doen) vermelden. Eveneens komt hem het recht toe om al haar design, ontwerpen en alle zaken waarop haar intellectuele eigendomsrechten rusten, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit zonder dat daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke toestemming van Klant is verkregen.
 • Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op Klant correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van het ontwikkelde bij Klant. Cubycard zal Klant afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.
Artikel 12 - Onderhoud en/of support
 • Cubycard verbindt zich jegens Klant tot onderhoud c.q. reparatie van de geleverde zaken c.q. Software gedurende de abonnementsperiode.
 • Klant dient eventuele gebreken, fouten of andere storingen schriftelijk, dan wel telefonisch te melden aan Cubycard, waarna Cubycard overeenkomstig haar gebruikelijke procedures de gebreken zo spoedig mogelijk en naar haar beste vermogen zal herstellen. Indien herstel niet (meer) mogelijk is, vervangt Cubycard de gebrekkige Software en/of hardware.
 • Klant dient eventuele diefstal van het product schriftelijk, dan wel telefonisch te melden aan Cubycard. Cubycard zal dan zo spoedig mogelijk vervanging aan Klant doen toezenden. De kosten van de vervangende Software worden in rekening gebracht bij Klant.
 • Het onderhoud laat de eigen verantwoordelijkheid van Klant onverlet voor het beheer en het gebruik van de Applicatie en de wijze waarop deze worden ingezet. Klant is tevens verantwoordelijk voor de instructie(s) aan het gebruik van de Applicatie door derden die door Klant zijn ingeschakeld.
 • Indien overeengekomen, maakt Cubycard (periodiek) een Back-up van de gegevens van Klant conform de wijze zoals is bepaald in de Overeenkomst. Cubycard zal de Back-up bewaren gedurende de overeengekomen termijn, dan wel conform de bij Cubycard gebruikelijke termijn.
Artikel 13 - Verpakking en transport
 • Cubycard verbindt zich jegens Klant om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
 • Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.
Artikel 14 - Onderzoek, reclamaties
 • Klant is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 • Klant is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden. Cubycard erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Klant.
 • Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Cubycard te worden gemeld op PieterCoppelmans@Gmail.com. Koper heeft hiertoe een termijn van 7 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 7 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
 • Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Cubycard op de wijze zoals door Cubycard aangegeven.
 • Indien Koper zijn herroepingsrecht gebruikt, zal zij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Cubycard, conform de retourinstructies van Cubycard. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper.
 • Cubycard is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
 • Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
 • Indien Koper haar reclamerecht uitoefent, heeft zij geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
 • Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Cubycard te wijten is, zal Cubycard na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Cubycard.
Artikel 15 - Prijzen en betaling
 • Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 • Cubycard voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief.
 • Klant is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Klant door Cubycard ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 • Partijen kunnen overeenkomen dat Klant een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Klant het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 • Klant kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 • Cubycard is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 • Klant dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van uiterlijk 14 dagen zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Cubycard.
 • In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Klant wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Klant uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 16 - Incassobeleid
 • Wanneer Klant niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Klant van rechtswege in verzuim.
 • Vanaf de datum dat Klant in verzuim is, zal Cubycard zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 • Indien Cubycard meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Klant.
Artikel 17 - Eigendomsvoorbehoud
 • Alle door Cubycard geleverde zaken, blijven eigendom van Cubycard totdat de Klant alle navolgende verplichtingen uit alle met Cubycard gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
 • Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
 • Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Klant verplicht Cubycard zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 • Voor het geval dat Cubycard haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Klant reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Cubycard of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Cubycard zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 • Cubycard heeft het recht om de door Klant aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Klant nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Cubycard. Nadat Klant alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Cubycard zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Klant.
 • Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Klant en zal op eerste verzoek aan Cubycard worden vergoed door Klant.
Artikel 18 - Garantie
 • Cubycard staat ervoor in dat de Producten en/of Diensten gedurende de looptijd van het abonnement voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Klant van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Cubycard.
 • Klant kan slechts een beroep doen op de door Cubycard gegeven garantie indien Klant volledig heeft voldaan aan haar betalingsverplichtingen.
 • Indien Klant zich terecht beroept op de garantie, is Cubycard gehouden om een kosteloos herstel of vervanging uit te voeren.
 • Cubycard staat er niet voor in dat de Producten en/of Diensten zonder fouten en/of onderbrekingen functioneert. Cubycard spant zich in om fouten (in de programmatuur) binnen een redelijke termijn te herstellen.
Artikel 19 - Toegang tot de Applicatie
 • Op het gebruik van de Applicatie zijn tevens de gebruiksvoorwaarden van Cubycard van toepassing.
 • Cubycard komt het recht toe Klant de toegang tot de Applicatie te ontzeggen en/of het gebruik van de Applicatie te beëindigen ingeval van misbruik en/of mogelijke strafbare feiten.
 • Cubycard is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door complicaties in verband met de beschikbaarheid of werking van informatie van derden, alsmede de schade die het gevolg is van gebruik van de Applicatie in strijd met voorwaarden of andere doeleinden dan waarvoor de Applicatie is bedoeld.
 • Cubycard streeft ernaar om zich in te spannen om de Applicatie en de toegang tot de Applicatie voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Klant, doch staat niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van de Applicatie. Cubycard is gerechtigd indien en voor zover er naar zijn oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de Applicatie en het gebruik van de Applicatie op te schorten. Cubycard is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de Applicatie te kunnen waarborgen.
 • Het staat Cubycard vrij onderhoud te (laten) plegen aan de Applicatie en deze ten gevolge daarvan buiten gebruik te stellen. In geen geval is Cubycard aansprakelijk voor het niet bereikbaar zijn van de Applicatie, doch zal Cubycard zich volledig en conform de branche geldende normen inzetten tot het beschikbaar stellen van de Applicatie zonder beperkingen en of onderbrekingen.
 • Cubycard is gerechtigd om de uitvoering van de dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten in verband met preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van dienstverlening.
 • Indien Cubycard op grond van een verzoek of bevel van een overheidsinstantie en/of een wettelijke verplichting, werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van Klant, komen de hieraan verbonden kosten enkel en alleen voor Klant.
 • Indien sprake is van wijzigingen, kan Cubycard de uitvoering van de Dienst voortzetten met de gewijzigde versie van de Applicatie. Nimmer is Cubycard gehouden of verplicht bepaalde functionaliteiten en/of specifieke eigenschappen te handhaven, wijzigen of toe te voegen.
 • Cubycard verstrekt schriftelijk en/of mondeling inlichtingen met betrekking tot de door Klant te nemen maatregelen ter voorkoming en beperking van schade ten gevolge van storingen, gebreken in de dienstverlening, verminking of verlies van gegevens. Klant treft zo nodig aanvullende maatregelen.
Artikel 20 - Gebruiksrecht en gebruiksbeperkingen
 • Cubycard stelt de overeengekomen Applicatie en gebruikersdocumentatie op basis van een gebruikslicentie gedurende de looptijd van de Overeenkomst ter beschikking aan Klant. Nimmer is de Overeenkomst tot het gebruik van de Applicatie aan te merken als een koopovereenkomst.
 • Het gebruik van de Applicatie door Klant kan aan nadere beperkingen gebonden zijn en kan door Cubycard aangepast worden.
 • Cubycard is te allen tijde gerechtigd om maatregelen te treffen tegen onrechtmatig gebruik en/of ongeoorloofd gebruik van de Applicatie door Klant. Opdrachtgever onthoudt zich van handelen dat voornoemde maatregelen ongedaan, dan wel ineffectief, maakt.
 • Het is Klant nimmer toegestaan de Applicatie te verkopen, verhuren, vervreemden, daarop beperkte rechten te verlenen of ter beschikking te stellen aan een derde. Evenmin is het Klant toegestaan een derde toegang te verschaffen tot de Applicatie, dan wel de Applicatie bij een derde ten behoeve van hosting onder te brengen, ongeacht of deze derde de Applicatie uitsluitend ten behoeve van de Klant gebruikt.
 • Klant is nimmer gerechtigd de Applicatie geheel of gedeeltelijk te wijzigen zonder voorafgaande daartoe strekkende schriftelijke toestemming van Cubycard. Cubycard is nimmer gehouden voornoemde toestemming te geven en is gerechtigd voorwaarden te verbinden aan het verlenen van zijn toestemming.
 • Desgevraagd verleent Klant op eerste verzoek volledige medewerking aan een door Cubycard uit te voeren onderzoek aangaande de naleving van de overeengekomen rechten, plichten en gebruiksbeperkingen.
 • Indien en voor zover Cubycard Applicatie van derden ten behoeve van Klant ter beschikking stelt, gelden voor het gebruik van die Applicatie tevens de gebruiks- en/of licentievoorwaarden van de desbetreffende derde.
 • Indien en voor zover de in lid 1 van dit artikel bedoelde voorwaarden niet van toepassing zijn of buiten toepassing worden verklaard, is het in deze algemene voorwaarden bepaalde onverkort van toepassing
 • Cubycard is niet gehouden tot het ter beschikking stellen van de voor het gebruik en/of onderhoud van de Applicatie en/of Applicatie benodigde hulp Applicatie en programma- of databibliotheken. Cubycard kan een vergoeding verlangen voor het ter beschikking stellen van voornoemde hulp Applicatie en/of programma- of databibliotheken.
 • Bovengenoemde gebruiksbeperkingen zijn niet van toepassing voor zover partijen uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn, en Klant zelfstandig de volledige kosten voor ontwerp en ontwikkeling heeft gedragen.
Artikel 21 - Nieuwe versies van Applicatie
 • Indien uitdrukkelijk overeengekomen, stelt Cubycard nieuwe versies van de Applicatie ter beschikking aan Klant indien dit naar het uitsluitende oordeel van Cubycard noodzakelijk is.
 • Cubycard is bij de terbeschikkingstelling van de nieuwe Applicatie niet gehouden de specifieke eigenschappen of functionaliteiten van Klant te handhaven of toe te voegen aan de nieuwe versie van de Applicatie.
Artikel 22 - Opschorting en ontbinding
 • Cubycard is gerechtigd om de uitvoering van de dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten in verband met preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van dienstverlening.
 • Cubycard heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, Applicatie en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij wel was betaald, daartoe verplicht zou zijn.
 • Cubycard is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Cubycard is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
Artikel 23 - Beperking aansprakelijkheid
 • Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Cubycard alleen geacht te bestaan indien Cubycard dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 • Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Cubycard, is Cubycard uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Klant Cubycard binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Cubycard deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Cubycard in staat is om adequaat te reageren.
 • Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Cubycard leidt tot aansprakelijkheid van Cubycard jegens Klant, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door Cubycard in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld.
 • Cubycard is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten.
 • Cubycard is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Cubycard levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Klant nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).
 • Cubycard is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op haar website of de Applicatie.
 • Cubycard is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Applicatie en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Applicatie.
 • Klant is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van zijn eigen (e)-apparaat, beveiliging van wachtwoorden en meer. In geen geval is Cubycard aansprakelijk voor gebreken in de beveiliging van Klant.
 • Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de Producten.
 • Cubycard staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Cubycard verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 • Alle aanspraken van Klant wegens tekortschieten aan de zijde van Cubycard vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Cubycard binnen een jaar nadat Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Klant vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.
Artikel 24 - Overmacht
 • Cubycard is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 • Onder overmacht aan de zijde van Cubycard wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Cubycard, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan Cubycard zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, Applicatie of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit, hacking en DDoS aanvallen), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) brand en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Cubycard buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 • Indien een overmachtssituatie langer duurt dan twee maanden, kan de Overeenkomst door elk van de Partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.
Artikel 25 - Risico-overgang
 • Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Klant indien de Producten in de macht van Klant zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het (digitale) afleveradres van Klant.
Artikel 26 - Geheimhouding
 • Cubycard en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Cubycard bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Cubycard is verkregen.
 • In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Cubycard opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Cubycard steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
 • Indien Cubycard op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Cubycard zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Cubycard niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 • Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Cubycard aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Cubycard vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Cubycard vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Cubycard is verspreid.
 • De geheimhoudingsverplichting leggen Cubycard en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.
Artikel 27 - Intellectuele Eigendomsrechten
 • Alle rechten van intellectuele eigendom van Cubycard, waaronder verstaan aan Klant ter beschikking gestelde Applicatie, databestanden, apparatuur en/of andere materialen waaronder verstaan maar niet beperkt tot ontwerpen, analyses, rapporten, documentatie en offertes alsmede al het voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Cubycard, en/of derden c.q. toeleveranciers indien deze rechten reeds toebehoorden aan anderen dan Cubycard.
 • Het is Klant verboden om alle stukken en Applicatie waarop de IE-rechten en auteursrechten van Cubycard rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Cubycard en een daartoe overeengekomen geldelijke vergoeding. Indien Klant wijzigingen wenst aan te brengen in door Cubycard opgeleverde zaken, dient Cubycard expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 • Het is Klant verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Cubycard rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 • Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk optreden tegen elke inbreuk van de IE-rechten van Cubycard.
 • Klant vrijwaart Cubycard voor aanspraken van derden ter zake van (eventuele) inbreuken en/of aanspraken van derden met betrekking tot hetgeen in het kader van de Overeenkomst aan Klant ter beschikking is gesteld. Klant zal Cubycard onverwijld informeren over deze inbreuken en/of aanspraken.
 • Elke inbreuk van Klant op de IE-rechten (en auteursrechten) van Cubycard, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) en een boete van € 500,- euro (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.
Artikel 28 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
 • Cubycard gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Klant en bezoekers van de Applicatie(s). Indien daarom gevraagd zal Cubycard de betrokkene hierover informeren.
 • Klant is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Cubycard verwerkt worden. Klant staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Klant Cubycard tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 • Indien Cubycard op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
Artikel 29 - Klachten
 • Indien Klant niet tevreden is over de service van Cubycard en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Klant verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via PieterCoppelmans@Gmail.com met als onderwerp “Klacht”.
 • De klacht moet door Klant voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Cubycard de klacht in behandeling kunnen nemen.
 • Cubycard zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 • Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
Artikel 30 - Toepasselijk recht
 • Op de rechtsverhouding tussen Cubycard en Klant is Nederlands recht van toepassing.
 • Cubycard heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Klant hiervan op de hoogte stellen.
 • Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Cubycard en Klant worden beslecht bij de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant , locatie Tilburg tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.

Upload your own design for the front side of your Cubycard

Your uploaded file should meet the following requirements:

 • – Save your design as a JPG/JPEG file.
 • – Make sure your image is 1350 by 851 pixels or equivalent. Maintain the aspect ratio to avoid stretching your design.
 • – Name the file using your first name followed by last name. For example, if your name is John Trevor, please name your file johntrevor. The file you upload should be johntrevor.jpg or johntrevor.jpeg.