Privacy policy

Privacy beleid

Dit is het privacy statement van de Eenmanszaak Cubycard, hierna: CubycardCubycard is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74895141 en is gevestigd aan Arke Noëstraat 7 (5041LK) te Tilburg. In dit document wordt uitgelegd hoe Cubycard omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht Cubycard de grootst mogelijke zorgvuldigheid.  

 

Download Privacy beleid

Privacy Policy

Dit is de privacyverklaring van de eenmanszaak Cubycard, hierna te noemen: Cubycard. Cubycard is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 74895141 en is gevestigd aan de Arke Noëstraat 7 (5041LK) te Tilburg. In dit document wordt uitgelegd hoe Cubycard omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens. Cubycard betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Download Privacy policy

Dit is de privacyverklaring van de eenmanszaak Cubycard, hierna te noemen: Cubycard. Cubycard is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 74895141 en is gevestigd aan de Arke Noëstraat 7 (5041LK) te Tilburg. In dit document wordt uitgelegd hoe Cubycard omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens. Cubycard betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

Verkrijgen van persoonsgegevens

Als u gebruik maakt van de diensten van Cubycard, verstrekt u Cubycard zelf een aantal persoonsgegevens, of worden in het kader van de overeenkomst persoonsgegevens van u verkregen. Onder persoonsgegevens worden verstaan alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Categorieën van persoonsgegevens

Cubycard verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Contact en contactgegevens;
 • Financiële gegevens;
 • Accountinformatie, waaronder uw wachtwoord en gebruikersnaam;
 • Andere door u verstrekte persoonsgegevens;
 • Bedrijfsgegevens
Doel van de verwerking

De persoonsgegevens die door Cubycard worden verwerkt, zijn bestemd voor

 • Contact met u op te nemen om u te informeren over de diensten die u hebt gekocht en de uitvoering daarvan;
 • Het uitvoeren van haar diensten;
 • Verbetering van de dienst;
 • Betalingen doen;
 • Naleving van wettelijke verplichtingen;
 • Marketing- en communicatiedoeleinden;
 • Inzicht krijgen in het gebruik van de app;
 • Verbetering van de website door analyse van het bezoekersgedrag op de website;
 • Het versturen van nieuwsbrieven;
 • Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de dienstverlening.
Verwerkingsgrondslag

De verwerking van persoonsgegevens is slechts mogelijk op basis van de volgende grondslagen: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering van de overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Persoonsgegevens worden verwerkt bij het verlenen van de diensten van Cubycard. Cubycard verwerkt alleen gegevens die Cubycard noodzakelijk acht voor (de verbetering van) haar dienstverlening en zal zorgvuldig omgaan met de (persoons)gegevens die zij over u en uw gebruik van de diensten heeft verzameld. De grondslag voor de verwerking van deze gegevens is de overeenkomst die u met Cubycard bent aangegaan. Persoonsgegevens van u kunnen ook worden verwerkt door het bezoeken van de app en/of website https://cubycard.com/ indien u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Noodzakelijke verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienst te kunnen verlenen. De door Cubycard aangeboden diensten kunnen niet volledig worden uitgevoerd zonder uw persoonsgegevens te verwerken. Indien uw uitdrukkelijke toestemming nodig is voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens, dient u hiervoor apart toestemming te geven.

Geautomatiseerde besluitvorming

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Rentieperiode

De door Cubycard verwerkte persoonsgegevens worden bewaard in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving. Indien op grond van wet- of regelgeving een langere bewaartermijn noodzakelijk is, worden de persoonsgegevens in overeenstemming met deze eisen langer bewaard. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is.

Verwerking door derden

Cubycard deelt alleen persoonsgegevens met derden voor zover dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Persoonsgegevens zullen nooit worden verkocht. Cubycard kan een wettelijke verplichting hebben om persoonsgegevens met derden te delen. Indien persoonsgegevens met derden worden gedeeld, zullen hiertoe verwerkingsovereenkomsten worden gesloten. De derde partijen met wie persoonsgegevens worden gedeeld zijn:

 • de voor de uitvoering van de overeenkomst gebruikte leveringsdienst(en). De categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt zijn contact- en naam- en adresgegevens alsmede locatiegegevens.
 • De betalingsprovider, voor de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt, zijn financiële gegevens.
 • de boekhouder, voor de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt zijn naam- en adresgegevens en financiële gegevens.
 • Softwareleveranciers, voor de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt zijn locatiegegevens, e-mailadres en NAW-gegevens.
 • Websitebeheerder, voor de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt zijn de locatiegegevens, het e-mailadres en de NAW-gegevens.
Bescherming van persoonsgegevens

Cubycard neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook de aard, de reikwijdte, de context en de doeleinden van de verwerking en de variërende mate van waarschijnlijkheid en ernst van de risico's voor de rechten en vrijheden van personen.

Disclaimer app en/of website

Door de app en website te gebruiken stemt u in met de disclaimer. Cubycard behoudt zich het recht voor om de inhoud van haar app en website en/of deze disclaimer op elk gewenst moment te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de app en website van deze wijziging op de hoogte te stellen. De inhoud van de app en website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan desondanks onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Cubycard aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door of voortvloeiend uit het gebruik van de app en website. Het gebruik van deze app en/of website is geheel voor rekening en risico van een gebruiker van de app en website. Aan de inhoud van de app en/of website kunnen geen rechten worden ontleend. Alle teksten op de app en/of website zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn eigendom van Cubycard voor zover ze niet van derden zijn.

Cookieverklaring

Cubycard gebruikt technische en functionele cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan een website worden meegestuurd om de gebruikerservaring van de bezoekers efficiënter te maken. Cubycard mag, volgens de wet, cookies op uw apparaat opslaan indien deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te gebruiken. Voor andere soorten cookies is uw toestemming vereist. Wij raden u aan de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. Bezoekers van de website hebben de mogelijkheid om in te checken.

De cookies die Cubycard gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert. Deze cookies hebben geen invloed op de persoonlijke levenssfeer, er hoeft dan ook geen toestemming voor te worden gevraagd en verleend. Deze cookies slaan bijvoorbeeld uw browserinstellingen op zodat de website optimaal bekeken wordt, of dat de website toegankelijk blijft (load-balancing), maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies geplaatst kunnen worden (no-follow).

Met uw toestemming plaatsen wij ''tracking cookies'' op uw computer. Wij gebruiken deze cookies om bij te houden welke pagina's u bezoekt om zo een profiel van uw online gedrag op te bouwen. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres, etc., maar wordt alleen gebruikt om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo relevant mogelijk voor u zijn.

Er worden ook cookies van Google op de Cubycard website geplaatst voor het doel van Google Analytics. Wij houden niet bij wat u op het internet doet. Google Analytics kan door de toepasselijke wet- en regelgeving verplicht worden om toegang te verlenen tot deze gegevens. Als gevolg daarvan kan Cubycard geen informatie koppelen aan een natuurlijk persoon. Als u vragen heeft in verband met deze zaak, neem dan contact met ons op via support@cubycard.com.

Gebruik van sociale media

Cubycard gebruikt cookies van derde partijen om de website te optimaliseren. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de website worden getoond. Door derden worden Google Analytics en Social Media (LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram) aangewezen. Op het gebruik van cookies van andere bedrijven (derde partijen) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van toepassing. Wanneer u op de website op de knop Social Media klikt, wordt er een Social Media cookie geplaatst. Hierdoor kan de Social Media partij uw IP-adres herkennen zodra u een artikel deelt op de website. Cubycard verwijst u naar de privacy- en cookieverklaringen van Social Media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij met deze cookies verzamelen.

Browser instellingen

Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op het apparaat dat u gebruikt om de website te bezoeken, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie wordt geplaatst, krijgt u een waarschuwing en moet u toestemming geven voor het plaatsen van de cookie. Als u ervoor kiest om dit te weigeren, kan dit bijvoorbeeld leiden tot het niet goed functioneren van de website. U kunt uw browser zo instellen dat uw browser alle cookies weigert, evenals cookies van derden. Ook kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor dient u de instellingen van uw browser aan te passen via de voorkeuren, onder privacy instellingen.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van hyperlinks met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Rechten van de betrokkenen

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage;
  Als betrokkene hebt u het recht te weten of uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en, zo ja, om toegang te krijgen tot de verwerking ervan.
 • Recht op rectificatie;
  hebt het recht om onjuiste gegevens te laten corrigeren en aanvullen.
 • Recht op het wissen van gegevens;
  De betrokkene moet zonder onredelijke vertraging verzoeken om wissing van de hem betreffende persoonsgegevens.
 • Recht om verwerking te beperken;
  Als betrokkene hebt u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Neemt u hiervoor contact op met Cubycard.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
  Een betrokkene heeft het recht de hem betreffende persoonsgegevens die hij aan Cubycard heeft doorgegeven in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en ook om deze gegevens aan Cubycard door te geven zonder te worden belemmerd door de voor de verwerking verantwoordelijke aan wie zij werden doorgegeven.
 • Recht van bezwaar;
  De betrokkene heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen, om redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie. Cubycard staakt de verwerking van persoonsgegevens, tenzij er dwingende legitieme gronden voor verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van de betrokkene in verband met de uitoefening, instelling of rechtvaardiging van een gerechtelijke procedure.
Klachten

Indien u een klacht heeft over de manier waarop Cubycard uw persoonlijke gegevens behandelt, of indien u één van de bovenstaande rechten wenst uit te oefenen, gelieve ons te contacteren via de website, per e-mail support@cubycard.com. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen, vraagt Cubycard u om een kopie van uw identiteitsbewijs bij te voegen. U mag uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken om uw privacy te beschermen. Cubycard zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsautoriteit. U kunt contact met hen opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Cubycard kan de privacy verklaring te allen tijde wijzigen. De meest recente versie wordt op de website gepubliceerd. Houd de website altijd in de gaten voor de meest recente versie. Indien de nieuwe privacyverklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds over u verzamelde gegevens verwerken, zullen wij u hiervan per e-mail op de hoogte stellen.

 

Deze versie is voor het laatst herzien op 30 juni 2020.

Upload your own design for the front side of your Cubycard

Your uploaded file should meet the following requirements:

 • – Save your design as a JPG/JPEG file.
 • – Make sure your image is 1350 by 851 pixels or equivalent. Maintain the aspect ratio to avoid stretching your design.
 • – Name the file using your first name followed by last name. For example, if your name is John Trevor, please name your file johntrevor. The file you upload should be johntrevor.jpg or johntrevor.jpeg.